Voksenkurs påmelding

Fields marked with an * are required

Reglement ved påmelding:

Påmelding til våre kurs:

★ Kan skje ved å sende inn påmeldingsskjemaet fra hjemmesiden eller ved å sende e-post til post@nordstrandkulturskole.no eller påmelding pr tlf 45890100.

★ Kan skje fortløpende, så lenge det er ledige plasser

★ Gjelder til oppsigelse er mottatt, se frister for oppsigelse for hvert semester. Innmelding er forpliktende for ett semester om gangen.

Avtale undervisning:
Påmelding til Musikkundervsining og Tegne- og malekurs er 100 % bindende. Skolen inngår kontrakter med lokaler og lærere når en elev har fått tildelt time.
Elevavgiften betales for et halvt år om gangen. Kursavgift sendes på mail.
Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist:
Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldene dato for kursstart, med unntak helgekurs i Tegning og maling. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende. Ved bruk av angrefrist betaler eleven den andel av semesteravgiften som tilsvarer antall benyttede timer i forhold til totalt antall kurstimer i semesteret.

Avlysning av time:
Elever som uteblir fra antall avtalte og bestilte undervisningstimer får ikke erstattet timen/e eller refundert undervisningstimene.Ved langvarig sykdom kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring.
Ved oppstart hvert semester får musikkelevene tildelt tid, og informasjon om antall uker. Hvis lærer må ta igjen en time med eleven, som lærer har avlyst, kan denne timen bli flyttet til uken etter siste undervisningsuke hvert semester, eller det settes inn vikar.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding. Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen.

Oppsigelse av elevplass musikkundervisning:
Gjelder til oppsigelse er mottatt.

Merk: Hvis en elev ikke skal fortsette kommende semester må det gis skriftlig beskjed til kulturskolens leder på e–post: post@nordstrandkulturskole.no
For vårsemesteret: Senest innen 1. desember.
For høstsemesteret: Senest innen 1. august.
Merk: 
Muntlig beskjed til lærer regnes ikke som gyldig oppsigelse av elevplass.

Dersom avtalen ikke sies opp skriftlig innen angitt frist for oppsigelse av elevplass, belastes eleven med et kursgebyr som tilsvarer ⅓ av kommende semester kursavgift.