Teater- og musikkteaterpåmelding

Fields marked with an * are required

Reglement ved påmelding:

Avtale undervisning:

Påmelding til alle våre kurs er 100 % bindende. Kulturskolen inngår kontrakter med lokaler og kursledere når det er et fast antall påmeldte deltakere til et kurs.

Kursavgift gjelder for et skoleår, og deles opp i to innbetalinger. En faktura for høstsemesteret, og en for vårsemesteret.

Merk: Ved påmelding til våre teaterkurs binder elevene seg for et skoleår, således også kursavgift. Hvis eleven skulle velge å slutte kommende semester, må likevel kursavgift for hele skoleåret betales. Veslefrikk musikkteater har et semester kursbinding.

Faktura sendes pr. e-post. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist:
Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldene dato for kursstart. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende, og kursavgift må betales. Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset. Kursplassen kan evt. gis bort/ selges til andre venner, søsken osv, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på skolens gjenstander og eiendeler må erstattes av foresatte.

Elevreglement:
For å kunne jobbe frem et godt resultat på våre teatergrupper er det viktig for instruktørene og elevene med  forutsigbarhet i gruppen. Derfor ønsker vi at elever som melder seg på våre teatergrupper, er motivert og inneforstått med at kurset går over et år. Det gir også en trygghet og ro i gruppen å vite at elevene forplikter seg, og at de i løpet av året får god tid til å bli kjent med hverandre og jobbe målbevisst. I vårsemesteret hvor gruppene er tett opp til forestilling må elevene møte opp til øving hver gang med unntak av sykdom. Bursdager og kino anses ikke som gyldig grunn til fravær. Det er helt avgjørende for gruppen at alle møter opp på alle øvinger, slik at forestillingen elevene har jobbet med hele skoleåret kan gjennomføres.

Oppsigelse av elevplass for våre Teaterkurs:
Se under punktet angrefrist, og avtale undervisning. Merk: Ved påmelding binder elevene seg for et skoleår.

Merk: Teaterelever som skal fortsette på et av våre kurs kommende skoleår må sende inn påmelding på nytt. Tidligere elever får prioritert plass.

Påmelding våre kurs:

★ Kan skje ved å sende inn påmeldingsskjemaet fra hjemmesiden eller ved å sende e-post til post@nordstrandkulturskole.no

★ Kan skje fortløpende, så lenge det er ledige plasser.

★ Eleven har krav på en prøvetime på alle våre kurs før kursavgift bindes. Hvis eleven ikke skal fortsette etter 1. prøvetime må det gis beskjed skriftlig til kulturskolens leder. Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldene dato for kursstart. Hvis kulturskolen ikke har fått beskjed innen angitt frist, og eleven ikke skal fortsette på kurset, må kursavgift for hele skoleåret innbetales, ref. kursbinding et år.