Musikkpåmelding

Fields marked with an * are required

Reglement ved påmelding:

Avtale gjeldende undervisning for våre musikkurs:

 • Påmelding til alle våre kurs er bindende. Skolen inngår kontrakter med lokaler og lærere når en elev har fått tildelt time.
 • Elevavgiften betales for et semester om gangen. 
 • Undervisningsuker:
  Høstsemesteret varer fra  uke 35 – uke 49/50.
  Vårsemesteret varer fra uke 2 – 23/24.
  På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning.
 • Kursavgiften for påmeldt semester er bindende, og faktura sendes på e-post til hver enkelt elevs foresatte. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist for våre musikkkurs for nye elever ved oppstart nytt semester:
Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldende dato for kursstart for nye elever. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende og hele semesterets kursavgift må innbetales selv om eleven velger å slutte.

Ved bruk av angrefrist betaler eleven den andel av semesteravgiften som tilsvarer antall benyttede timer i forhold til totalt antall kurstimer i semesteret.

Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset. Kursplassen kan evt. gis bort/ selges til andre venner, søsken osv, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på skolens gjenstander og eiendeler må erstattes av foresatte.

Oppsigelse av elevplass for våre Musikk kurs:
Eleven er påmeldt musikkurset til skriftlig oppsigelse er mottatt i henhold til fristene under. Avtalen blir bindende når eleven tar imot elevplassen ved å møte til undervisning. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester.

Merk: Dersom avtalen ikke sies opp senest 1 måned før nytt semester, løper den automatisk videre for et nytt semester. For høstsemester: 1 august. For vårsemester: 1. desember

Merk: Hvis en elev ikke skal fortsette kommende semester må det gis skriftlig beskjed til kulturskolens leder på e–post: post@nordstrandkulturskole.no

Merk: 
Muntlig beskjed til lærer regnes ikke som gyldig oppsigelse av elevplass.

Hvis kulturskolen ikke har mottatt oppsigelse innenfor gjeldene frister er det hensiktsmessig for begge parter å finne en fleksibel løsning, som innebærer at man betaler 1/3 av kommende semester kursavgift. Vi vil da få tid til å områ oss og fylle opp igjen den ledige timen i timeplanen. Eleven kan benytte seg av de aktuelle timene.

Lærerbytte for nytt semester eller for nytt skoleår:
Hvis en elev får ny lærer kommende skoleår vil eleven få beskjed om dette god tid før oppstart, og senest en uke før oppstart. Kulturskolen vil påse at lærer som overtar en tidligere læreres elever, har den faglige kunnskapen som skal til for å hjelpe eleven videre i sin musikalske utdanning. Vi legger stor vekt på at lærer har erfaring og kunnskap om hvordan kommunisere godt med barn og ungdom. De samme frister gjelder for oppsigelse av elevplass, selv om det skulle bli bytte av lærer kommende semester eller skoleår.

Avlysning av time:
Elever som uteblir fra antall avtalte og bestilte undervisningstimer får ikke erstattet timen/e eller refundert undervisningstimene.Ved langvarig sykdom kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring. Ved oppstart hvert semester får eleven tildelt tid, og informasjon om antall uker. Hvis lærer må ta igjen en time med eleven, som lærer har avlyst, kan denne timen bli flyttet til uken etter siste undervisningsuke hvert semester, eller det settes inn vikar.

Lærer kan ikke ta igjen timer eller flytte på timer som elever avlyser.

Endring av undervisningstime:
Dersom eleven ved semesterstart eller i løpet av semesteret ønsker å endre lengde på undervisningstimene eller endre fra individuell til gruppe / gruppe til individuell undervisning, eller dersom gruppesammensetninger endres ved semesterstart eller i løpet av semesteret fra f.eks gruppe på 3 elever til gruppe på 2 elever må dette avtales på forhånd med kulturskolens leder og i tillegg avtales med den aktuelle lærer. Eleven/ foresatte vil da motta en tilleggsfaktura, ut fra gjeldende priser for den aktuelle undervisningen.

Følgende inngår i kursavgiften:
Individuell time/ gruppetime, elevkonsert, samspillgrupper.
Rekvisita: Notelinjebok, mappe med kulturskolens logo, kompendium (for nybegynnere, et lite hefte for hver instrumentgruppe hvor det står litt om instrumentet, øvetips, og med enkle tekniske øvelser. Heftet skal være til hjelp for elev og foreldre ved øving hjemme, og med god råd til hvordan ta vare på instrumentet.)

 • Instrumentundervisning: Individuell time eller gruppetime. Time avtales med kulturskolens leder.
 • Elevkonsert: Kulturskolen har elevkonserter en gang hvert semester. Disse legges til slutten av hvert semester, og inngår som en del av kulturskolens undervisningsplan. Elevkonsert legges til samme dag som eleven har undervisning, og teller som en undervisningstime. Det ligger mye læring i det å jobbe frem mot en konsert mht øving og forberedelser, og vi opplever store fremskritt hos hver enkelt elev i tiden før elevkonsert, hvor det settes inn ekstra fokus på øving. I samtale med lærer kan en elev fritas fra å spille på konsert, og ingen skal tvinges, men vi anbefaler at eleven kommer på konserten. En elev som ikke ønsker delta på konserten kan ikke få tilbud om vanlig time.
 • Samspill: Kulturskolens lærere setter sammen en samspillgruppe hvert semester hvor elever får mulighet til å spille med andre instrumenter. Det å møte andre elever og spille sammen har stor verdi rent sosialt og musikalsk. Samspilldagen varer i minimum 3 timer. Vanlig undervisningstime går ut den uken.                                            Eksempelvis: 1. Sang/gitar/piano. 2. Trommer/bass/gitar/sang. 3. Fiolin, piano.
 • Nyttårskonsert: I slutten av januar har vi nyttårskonsert. Konserten holdes i egnede konsertlokaler. Her får elever som har spilt en viss tid og som har kommet opp på et visst ferdighetsnivå, mulighet til å fremføre musikk for et større publikum i et konsertrom med gode instrumenter og god akustikk.
 • Lørdagsskole (masterclass): Et tilbud til talentfulle elever som over tid har vist stor fremgang på sitt instrument. Lørdagsskolen legges til en lørdag i 2. semester. Elever som skal delta får invitasjon fra kulturskolen.

 

Påmelding våre kurs:

★ Kan skje ved å sende inn påmeldingsskjemaet fra hjemmesiden eller ved å sende e-post til post@nordstrandkulturskole.no eller ta kontakt med leder på tlf. 45 890100.

★ Kan skje fortløpende, så lenge det er ledige plasser

★ Gjelder til oppsigelse er mottatt, se frister for oppsigelse for hvert semester.

★ Bindende kursavgift.