Kurspris:

Informasjon om kurspris for helgekurs vår 2020 legges ut i løpet av desember måned.

Kursmateriell pr kurs kommer i tillegg: fra kr 200,- 250,-
Materialene er av svært god kvalitet. Lærer stiller med alt av kunstutstyr.

Avtale gjeldende Tegne – og malekurs:

  • Påmelding til alle våre kurs er bindende.
  • Elevavgiften sendes på mail i løpet av semesteret.
    På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning.
  • Kursavgiften for påmeldt semester er bindende, og faktura sendes på e-post til hver enkelt elevs foresatte. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist for våre kurs:
Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldende dato for kursstart for nye elever. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende og hele semesterets kursavgift må innbetales selv om eleven velger å slutte.

Ved bruk av angrefrist betaler eleven den andel av semesteravgiften som tilsvarer antall benyttede timer i forhold til totalt antall kurstimer i semesteret.

Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset. Kursplassen kan evt. gis bort/ selges til andre venner, søsken osv, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

Avlysning av time:
Elever som uteblir fra antall avtalte og bestilte undervisningstimer får ikke erstattet timen/e eller refundert undervisningstimene.Ved langvarig sykdom kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring.  Hvis lærer må ta igjen en time med elevene, som lærer har avlyst, kan denne timen bli flyttet til uken etter siste undervisningsuke hvert semester, eller det settes inn vikar.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på skolens gjenstander og eiendeler må erstattes av foresatte.