Priser musikkundervisning:

INDIVIDUELL UNDERVISNING:
Semesterpris pr 01.01.2018

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)
Vårsemester: Uke 2 – 24, 20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

30 minutters undervisning – NOK 325 pr gang

45 minutters undervisning – NOK 468 pr gang

60 minutters undervisning – NOK 600  pr gang

 

GRUPPE-UNDERVISNING:
Semesterpris pr 01.01.2018

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)
Vårsemester: Uke 2 – 24,  20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

2 – 3 elever – 30 minutter undervisning – NOK 248 pr elev pr gang

2 – 3 elever – 45 minutter undervisning – NOK 352 pr elev pr gang

2 – 3 elever – 60 minutter undervisning  – NOK 457 pr elev pr gang

For elever over 3 – be om spesialtilbud.

GRUPPE-UNDERVISNING et barn (fra alder 5 år – 8 år) og en forelder/ to barn og to foreldre:
(gitar, sang eller strykeinstrument)
Semesterpris pr 01.01.2018

Høstsemester: Uke 35 – 50, 15 uker (ingen undervisning i skoleferiene)
Vårsemester: Uke 2 – 24, 20 uker (ingen undervisning i skoleferiene)

Et barn og en voksen 30 minutters undervsining – NOK 380,- pr gang (samlet)

Et barn og en voksen 45 minutters undervisning – NOK 545,- pr gang (samlet)

Andre Kurs:

MUSIKK FOR DE MINSTE: ( 4 – 6 år)

Høstsemester, oppstart uke 38 – uke 48, 10 uker.
Vårsemester, oppstart uke 4, antall 12 uker.
Kurstart forutsetter minimum 5 elever.

Kr 2200,- Høstsemester

Kr 2600,- Vårsemester

BARNEKOR: ( 6 – 11 år)

Høstsemester, oppstart uke 35 – uke 50, 15 uker.
Vårsemester, oppstart uke 2 – uke 24, antall 20 uker.
Kurstart forutsetter minimum 5 elever.

Kr 2200,- Høstsemester

Kr 2600,- Vårsemester

 

MUSIKKPRODUKSJON: ( Fra alder 12 år og oppover)

Høstsemester, oppstart uke 41 – uke 50, 10 uker.
Vårsemester, oppstart uke 4, antall 12 uker.
Kurstart forutsetter minimum 5 elever.

Kr 2200,- Høstsemester

Kr 2600,- Vårsemester

 
BANDKURS:

Send oss en mail med svar på spørsmålene under hvis du ønsker spille i band!

– Hvor lenge har du spilt
– Hvilket instrument spiller du
– Hvor gammel er du
– Hvilken dag passer best for deg

Vi vil ta kontakt med deg så fort vi har fått sammen en gruppe med minimum 3 elever.
Kurspris, se pris for gruppeundervisning.

 

Avtale gjeldende våre musikkurs:

 • Påmelding til musikkundervisning er bindende når eleven har fått tildelt time. For nye elever gis det anledning til 1 prøvetime. For de helt yngste elever alder 6 – 8 år, 2 prøvetimer. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til Nordstrand Kulturskole per e-post.
 • Prøvetimen/ene koster det samme som avtalt time.
 • Elevavgiften betales for et semester om gangen. Kursavgift for vårsemesteret kan om ønskelig deles i to delbetalinger.
  På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning.
 • Faktura sendes på e-post til hver enkelt elevs foresatte. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, og viktig å sjekke konto for uønsket post. Ved endring av e-post adresse må kulturskolen få beskjed.

Angrefrist for våre musikkkurs for nye elever ved oppstart nytt semester:
Det er angrefrist på 7 dager etter gjeldende dato for kursstart for nye elever. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende og hele semesterets kursavgift må innbetales selv om eleven velger å slutte.

Ved bruk av angrefrist betaler eleven den andel av semesteravgiften som tilsvarer antall benyttede timer.

Manglende fremmøte regnes ikke som annullering. Kursavgiften må innbetales selv om den påmeldte ikke deltar på kurset. Kursplassen kan evt. gis bort/ selges til andre venner, søsken osv, dersom påmeldt kursdeltaker ikke skal delta på kurset.

 

Oppsigelse av elevplass:
Merk: Dersom kulturskolen ikke har mottatt skriftlig utmelding innen denne fristen, regnes eleven fortsatt som elev kommende semester, og må betale for dette semesteret i sin helhet.

For høstsemester: 5 august. For vårsemester: 5. desember.

Unntak Musikk for de minste.

Merk: Hvis en elev ikke skal fortsette kommende semester må det gis skriftlig beskjed til kulturskolens leder på e–post: post@nordstrandkulturskole.no
Muntlig beskjed til lærer regnes ikke som gyldig oppsigelse av elevplass.

Lærerbytte for nytt semester eller for nytt skoleår:
Hvis en elev får ny lærer kommende skoleår vil eleven få beskjed om dette god tid før oppstart, og senest en uke før oppstart. Kulturskolen vil påse at lærer som overtar en tidligere læreres elever, har den faglige kunnskapen som skal til for å hjelpe eleven videre i sin musikalske utdanning. Vi legger stor vekt på at lærer har erfaring og kunnskap om hvordan kommunisere godt med barn og ungdom. De samme frister gjelder for oppsigelse av elevplass, selv om det skulle bli bytte av lærer kommende semester eller skoleår.

Avlysning av time:
Elever som uteblir fra antall avtalte og bestilte undervisningstimer får ikke erstattet timen/e eller refundert undervisningstimene.Ved langvarig sykdom kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring. Ved oppstart hvert semester får eleven tildelt tid, og informasjon om antall uker. Hvis lærer må ta igjen en time med eleven, som lærer har avlyst, kan denne timen bli flyttet til uken etter siste undervisningsuke hvert semester, eller det settes inn vikar.

Lærer kan ikke ta igjen timer eller flytte på timer som elever avlyser.

Andre vilkår:
Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

Nordstrand Kulturskole fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på skolens gjenstander og eiendeler må erstattes av foresatte.

 

Følgende inngår i kursavgiften for instrumentundervisning:
Individuell time eller gruppetime, elevkonsert, samspillgrupper.

 • Instrumentundervisning: Individuell time eller gruppetime. Time avtales med kulturskolens leder. Send oss en mail eller send inn påmeldingsskjema og vi vil ta kontakt med deg.
 • Elevkonsert: Kulturskolen har elevkonserter en gang hvert semester. Disse legges til slutten av hvert semester, og inngår som en del av kulturskolens undervisningsplan. Elevkonsert legges til samme dag som eleven har undervisning, og teller som en undervisningstime. Det ligger mye læring i å jobbe frem mot en konsert mht øving og forberedelser, og vi opplever store fremskritt hos hver enkelt elev i tiden før elevkonsert hvor det settes inn ekstra fokus på øving. I samtale med lærer kan en elev fritas fra å spille på konsert, og ingen skal tvinges, men vi anbefaler at eleven kommer på konserten. En elev som ikke ønsker delta på konserten kan ikke få tilbud om vanlig time, unntak av helt nybegynnere.
 • Samspill: Kulturskolens lærere setter sammen en samspillgruppe hvert semester hvor elever får mulighet til å spille med andre instrumenter. Samspill er for elever som har spilt et års tid. Det å møte andre elever og spille sammen har stor verdi rent sosialt og musikalsk.
  Samspilldagen varer i ca 3 timer. Vanlig undervisningstime går ut den uken. Eksempelvis: 1. Sang/gitar/piano. 2. Trommer/bass/gitar/sang. 3. Fiolin, piano.
 • Konsert: I løpet av skoleåret arrangeres det en større konsert. Konserten holdes i egnede konsertlokaler. Her får elever som har spilt en viss tid og som har kommet opp på et visst ferdighetsnivå, mulighet til å fremføre musikk for et større publikum i et konsertrom med gode instrumenter og god akustikk.
 • Lørdagsskole (masterclass): Et gratis tilbud til talentfulle elever som over tid har vist stor fremgang på sitt instrument. Lørdagsskolen legges til en lørdag i 2. semester. Kulturskolen sender ut invitasjon til aktuelle kandidater.